Obchodní podmínky

Pár slov úvodem

Reklamace dodaného paliva se řeší individuálně a před tím než přistoupíte k reklamaci je dobré se seznámit s určitými jakostními znaky.

Hnědé uhlí- jakostní znaky hnědého uhlí jsou dostupné v katalogovém listě výrobce resp. jsou uvedeny u každého druhu paliva.

V praxi se setkáváme především s následujícími typy reklamačních podnětů:

V dodaném palivu je přílišné množství prachu (lidově mouru)

prach v palivu vzniká především díky nadměrnému tření jednotlivých zrn a to právě nadměrným transportem… typickým příkladem je transport po pasovém dopravníku nadměrnou rychlostí což je zejména v případech kdy zákazník požaduje příliš velkou vzdálenost odhodu materiálu od dopravníku, a tak vzniká nadměrné tření a tedy otěr, proto je nutné v těchto případech počítat s tím, že uhlí nemá příliš vysokou pevnost v tlaku, a proto už pád z jednoho metru způsobuje značný podíl úlomků a drcení původní velikosti zrn.

Přílišné množství popela

Podle výrobce je maximální obsah popelovin 13 % z váhy vloženého paliva. V tomto případě je tedy nutné před přistoupení k reklamaci obě skutečnosti důkladně zvážit.

Častým případem stížností je zdánlivě velké množství popela z důvodu extrudace (nabývání na objemu) díky teplotě vznikající při hoření. Tato skutečnost ovšem na povoleném procentuálním podílu nic nemění. Z letité praxe víme, že Ledvické uhlí vykazuje v tomto směru dlouhodobě uspokojivé hodnoty a při použití opravdu efektivní technologie spalování (automatické řízené hoření v automatických kotlích) se jedná o hodnoty kolem 5%celkového váhového  objemu.

Například z 3000 kg paliva při úvaze 5 % tedy bude 150 kg zbytkových popelovin(dle výrobce může být až 13 % což je 390 kg) množství popelovin je vždy nutné vztahovat na hmotnostní jednotku objemové jednotky jsou vzhledem k extrudování popelovin v důsledku žáru naprosto zavádějícím parametrem !!!

Nízká výhřevnost paliva

Výhřevnost paliva je velmi těžko prokazatelná laickým měřením a reklamace této skutečnosti je vždy nutné řešit s certifikovanou zkušebnou tedy zasláním vzorku výrobci, který touto zkušebnou disponuje. Ovšem zde jsou určitá rizika.Výrobce provádí pravidelné zkušební měření a tím eliminuje možnost, že by dané palivo nevyhovovalo.

Problém je zpravidla  jinde a sice nedostatečná dimenze teplosměné plochy kotlového výměníku zapříčiněná buď použitím nevhodného paliva pro daný typ kotle. Nebo a to je případ poslední doby spojený s expandujícím přílivem automatických kotlů polských výrobců, kteří deklarují výkony svých výrobků při použití jako paliva černého uhlí, které má ovšem bezmála dvojnásobnou výhřevnost.

Reklamační řád v pdf

Všeobecné obchodní podmínky v pdf

Sdělení před uzavřením smlouvy v pdf

Reklamační protokol na vyžádání.